“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ”


หนังสือแจ้งเวียน/ประกาศ/คำสั่ง


1.หลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย รายละเอียดเพื่มเติม